postfix/opendkim nie podpisuje wiadomości e-mail z php na drugiej domenie


Mam dwie domeny, nazwałem je
    example1.com
i
    example2.com
na
    example1.com
wszystkie e-maile wysyłane ze znakiem dkim.

na
    example2.com
wysłane e-maile php

bez

znak dkim, ale jeśli wyślesz wiadomość e-mail z konsoli, zostanie podpisana.

dawny. polecenie konsoli:

php -r 'mail("myemail@yandex.ru", "TEST", "TEST TEXT", "MIME-Version:
1.0\r\nContent-type: text/html; charset=\"utf-8\"\r\nFrom: no-reply <admin@example2.com>\r\n");'


serwer
>
Centos 7

php-fpm + nginx

opendkim.conf
>
# grep "^[^#;]"/etc/opendkim.conf
AutoRestart Yes
AutoRestartRate 10/1h
LogWhy Yes
Syslog Yes
SyslogSuccess Yes
Mode sv
Canonicalization relaxed/simple
ExternalIgnoreList refile:/etc/opendkim/TrustedHosts
InternalHosts refile:/etc/opendkim/TrustedHosts
KeyTable refile:/etc/opendkim/KeyTable
SigningTable refile:/etc/opendkim/SigningTable
SignatureAlgorithm rsa-sha256
Socket inet:8891@localhost
PidFile/var/run/opendkim/opendkim.pid
UMask 022
UserID opendkim:opendkim
TemporaryDirectory/var/tmp


main.cf
>
# grep "^[^#;]"/etc/postfix/main.cf 
queue_directory =/var/spool/postfix
command_directory =/usr/sbin
daemon_directory =/usr/libexec/postfix
data_directory =/var/lib/postfix
mail_owner = postfix
myhostname = example1.com
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
unknown_local_recipient_reject_code = 550
relay_domains = example1.com,example2.com
relayhost =
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
debug_peer_level = 2
debugger_command =
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
ddd $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
sendmail_path =/usr/sbin/sendmail.postfix
newaliases_path =/usr/bin/newaliases.postfix
mailq_path =/usr/bin/mailq.postfix
setgid_group = postdrop
html_directory = no
manpage_directory =/usr/share/man
sample_directory =/usr/share/doc/postfix-2.10.1/samples
readme_directory =/usr/share/doc/postfix-2.10.1/README_FILES
smtpd_milters = inet:localhost:8891
non_smtpd_milters = inet:localhost:8891
milter_default_action = accept
milter_protocol = 2


TrustedHosts
>
# grep "^[^#;]"/etc/opendkim/TrustedHosts
localhost
127.0.0.1::1
example1.com
example2.com


KeyTable
>
grep "^[^#;]"/etc/opendkim/KeyTable
default._domainkey.example1.com example1.com:default:/etc/opendkim/keys/example1.com/default
default._domainkey.example2.com example2.com:default:/etc/opendkim/keys/example2.com/default


SigningTable
>
# grep "^[^#;]"/etc/opendkim/SigningTable
*@example1.com default._domainkey.example1.com
*@example2.com default._domainkey.example2.com


transport
>
# grep "^[^#;]"/etc/postfix/transport 
example1.com smtp:mx.yandex.ru
example2.com smtp:mx.yandex.ru


php.ini
>
# grep sendmail_path/etc/php.ini
sendmail_path =/usr/sbin/sendmail.postfix -t -i


test.php
>
<?php
$headers= "MIME-Version: 1.0\r\n";
$headers .= "Content-type: text/html; charset=\"utf-8\"\r\n";
$headers .= "From: no-reply <admin@example2.com>\r\n";
if (mail('myemail@yandex.ru', 'TEST', 'TEST', $headers)){
echo 'OK';
}
else {
echo 'FAIL';
}

Ta konfiguracja jest potrzebna tylko do wysyłania listów, do odbierania listów używam pdd.yandex.ru

Gdzie jest problem
    example2.com
?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Może być konieczne określenie nagłówka From: w poleceniu sendmail. Opendkim podpisuje tylko litery z uzasadnionym nagłówkiem „Od:”.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się