Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Nginx + php-fpm auth_base pod adresem url


Dobry wieczór. Jak mogę zabezpieczyć hasłem dowolny adres URL (baza_autoryzacji)? Kiedy próbuję pisać
location ^~/test/ {
auth_basic "admin login";
auth_basic_user_file/etc/nginx/httpd.passwd;
location ~ \.php$ {
include fastcgi.conf;
fastcgi_pass nasze gniazdo;
}
}

nic się nie dzieje, ale kiedy rzeczywisty katalog znajduje się w lokalizacji, wszystko działa dobrze. To jest moja domyślna konfiguracja:
server {
listen 80;
server_name ~^(www\.)?test(?\d+)(?-alias)?.srv23.megaserver.umisoft.ru;
root/home/testfarm/test$id/htdocs/;client_max_body_size 10m;rewrite_log on;
access_log/home/testfarm/nginx_access.log;
error_log/home/testfarm/nginx_error.log debug;location ~* \/\.ht {
deny all;
}location ~* ^\/(classes|errors\/logs|sys\-temp|cache|xmldb|static|packages) {
deny all;
}location ~* (\/for_del_connector\.php|\.ini|\.conf)$ {
deny all;
}location ~* ^(\/files\/|\/images\/) {
try_files $uri =404;
}location ~* ^\/images\/autothumbs\/ {
try_files $uri @autothumbs =404;
}location @autothumbs {
rewrite ^\/images\/autothumbs\/(.*)$/autothumbs.php?img=$1$query_string last;
}location @clean_url {
rewrite ^/(.*)$/index.php?path=$1 last;
}location @dynamic {
try_files $uri @clean_url;
}location/{
rewrite ^\/robots\.txt/sbots.php?path=$1 last;
rewrite ^\/sitemap\.xml/sitemap.php last;
rewrite ^\/\~\/([0-9]+)$/tinyurl.php?id=$1 last;
rewrite ^\/(udata|upage|uobject|ufs|usel|ulang|utype|umess|uhttp):?(\/\/)?(.*)?/releaseStreams.php?scheme=$1&path=$3 last;
rewrite ^\/(.*)\.xml$/index.php?xmlMode=force&path=$1 last;
rewrite ^(.*)\.json$/index.php?jsonMode=force&path=$1 last;
if ($cookie_umicms_session) {
error_page 412 = @dynamic;
return 412;
}
if ($request_method = 'POST') {
error_page 412 = @dynamic;
return 412;
}
try_files/sys-temp/static-cache/test$id$alias.srv23.megaserver.umisoft.ru/$uri/index.html @dynamic;
}location ~* \.js$ {
rewrite ^\/(udata|upage|uobject|ufs|usel|ulang|utype|umess|uhttp):?(\/\/)?(.*)?/releaseStreams.php?scheme=$1&path=$3 last;
try_files $uri =404;
}location ~* \.(ico|jpg|jpeg|png|gif|swf|css)$ {
try_files $uri =404;
access_log off;
expires 1m;
}location ~* \.php$ {
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_read_timeout 3600;
include fastcgi_params;
}
}

Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się