Pozbyć się etykiet facet_grid z tych szarych pól?


Chciałbym usunąć te etykiety z prawej strony, te z szarych pudełek z boku. Podam przykład:
p <- ggplot(mtcars, aes(mpg, wt, col=factor(cyl))) + geom_point()
p + facet_grid(cyl ~ .)

Z góry dziękuję!
Huang
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Można to zrobić tak:
p <- ggplot(mtcars, aes(mpg, wt, col=factor(cyl))) + geom_point()
p <- p + facet_grid(cyl ~ .)
p <- p +theme(strip.text.y = element_blank())

Bez prostokątów
p <- ggplot(mtcars, aes(mpg, wt, col=factor(cyl))) + geom_point()
p <- p + facet_grid(cyl ~ .)
p <- p + theme(strip.background = element_blank(),
strip.text.y = element_blank())

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się