r

Plotting PCA: sposób na oznaczanie punktów danych


Mogę użyć funkcji Plot. Aby uzyskać wyniki pca, można użyć wykresu. Ale nie wiem, jak oznaczyć te punkty zgodnie z moimi punktami danych, którymi są
rownames (Sample)
ponumerowane od 1 do 90
Sample<-read.table(file.choose(),header=F,sep="\t")
Sample.scaled<-data.frame(apply(Sample_2XY,2,scale))
Sample_scaled.2<-data.frame(t(na.omit(t(Sample_2XY.scaled))))pca.Sample<-prcomp(Sample_2XY.scaled.2,retx=TRUE)pdf("Sample_plot.pdf")
plot(pca.Sample$x)
dev.off()

Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Oto prosty sposób, aby to zrobić, budując dwa pierwsze komponenty:
plot( pca.Sample$x[,1], pca.Sample$x[,2] )
text( pca.Sample$x[,1], pca.Sample$x[,2], rownames( Sample ), pos= 3 )

Nawiasem mówiąc, możesz używać swojego zwykłego urządzenia, aby przeglądać wykresy w podróży, a następnie skopiować zawartość tego urządzenia do pliku PDF:
dev.copy2pdf( file= "something.pdf" )

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się